RPG Reviews – Hov trek Adventures

Hov Trek Adventure – Modiphius

Disclosure: DriveThruRPG links in this article are affiliate links. If you make a purchase after clicking them I receive a small commission at no extra cost to you. This helps support my efforts to bring you reviews of fun and interesting games!

logh-HeH Qav’e’. roD ‘ejDo’ beq ‘ej leng, lut tengchaH ngan je. Hov trek Adventures ghotvam’e’ ‘ej poH mISbe’chugh explore.

qun:

HeghDI’ Huch law’ younger, wa’ qej ram nuqDaq baseball ghaj loDnI’wI’: ghorgh yItungHa’, qaH QaQ muSHa’bogh DoH tv ‘ej loS jIH je bait tlhuH Hov trek: bovvam veb. syndication

weeknight ram ‘op chu’ releases saturday ram ‘oH.

‘oH legh obsessively, ghor tlhap neH jenwI’ DuSaQ gothier Suq yIn ‘ej babylon 5 chu’ sci-fi wIv. je ghorgh qo’ legh baHDI’ QaQ qab ‘ej Hoch neH pIm qab jImon ‘e’ vIHar. pa’ wasn’t pa’ Hov trek qo’, qar’a’ qo’ ghar peaceful tam cultural je, ‘e’ vIHar. real qo’ HochDaq QI’yaH Hoch latlh ghatlh ‘ej cultures ignorance greed-‘ej Qaw’ nuv ‘ar laH appeal vay’ ‘uch Hov trek?

vaj je nen older ‘ej chaq loQ wiser, jIyaj. wa’, narghtaHvIS ‘oH yItungHa’, qaH QaQ Hov trek ‘u’ qun hadn’t vISovbe’ ‘ej ‘e’ neH qo’ qIrq, pIqarD HoD, sisko, janeway, ‘ej quv lughaj Archer beqDaj umqu’ ghot qaSpu’DI’ humanity vaj yav. DIvI’ ideals nobmeH nIv’e’ mo’ stared, ‘ej maH mut law’ tISchoHlaHbe’bogh vaj abyss je wa’logh gaze, pledged not Suvmo’ jatlhqa’ pum Hoch wIta’pu’ ropvetlh ghor maH.

jIH wouldn’t pong jIH trekkie exactly ‘ach DaH Dun comfort vItlhap neH pIq, fictional ‘u’. nuqDaq lop chavmeymaj similarities ‘ej differences embrace ‘ej effort pov nuqDaq chenmoH ‘u’ lulIngmeH Hoch nuv ghojwI’pu’lI’ ‘ej potential explore ‘eb. wa’ nuqDaq ‘e’ maH Hoch qaStaHvIS wanI’vam nItebHa’ ‘ej HeghDI’ Hoch latlh ‘oy’ maH qabna’Daj maH woDDI’ Hoch wIta’pu’ ‘oy’ tlhoj maH.

Setting:

nuq ‘oH Dan Hov trek Adventures nuqDaq humanity ‘oH largely boS neH United DIvI’ yuQ, pagh tu’taH DIvI’. vegh vatlh DIS veS hardship je, renewed humanity je yItungHa’, qaH QaQ discovery ‘ej qaSHa’, exploration ‘ej chab. Hu’tegh poH yIlaD, whatever yIn neH post-scarcity nugh, nuqDaq pagh vIneH je tlhab utmost potential chav, nuvpu’ tu’taH DIvI’. Hoch ghot’e’ focus chaH qaSHa’ scientific ‘ej cultural, ‘ej in search of Sovbe’lu’bogh Qoylu’ ‘u’ leng.

humanity isn’t nIteb mamob’a’ luq. bIH’e’ Dan tayqeq starfaring latlh je qoch maHlaH, jagh, chochu’qang pagh. Nol logh poH ‘ej fabric Sov wIHutlh je nIv’e’, matay’DI’ threats.

Hov trek protagonists motlh members ‘ejyo’, exploration tel tu’taH DIvI’, ‘Iv immense ‘ejDo’ ‘orwI’ pagh, starbases beq. pagh quv flawed, tlhoS universally jIHech’a’ ‘ej Qeq nIvbogh Hoch nuv chaH. jIHech’a’ ngoq isn’t utilitarian, Qeq absolute neHqu’ Hoch, wej neH “majority”, ‘ej bigotry ‘uy’ DeQ ‘ej notions lajQo’.

qaStaHvIS Hov trek Adventures DawI’pu’ ‘ejyo’ personnel roles ‘ej chaHvaD Dev vegh Qu’ thrill ‘ej adventures. chaH law’ vuDmey tlhopDaq mI’ pagh-regardless of personality qem DawI’pu’ lo’laHghach ‘ej encoded neH gameplay ‘op mechanical ngI’ neH che’ vuDmey’e’ jIHech’a’.

pa’ Suq vaj che’, Dan yab potlh law’ je overview ‘u’, tlhach ‘ej pIm mut, ‘ej mIchHom “geographical” qun. qaStaHvIS ‘u’ bIngDaq ghItlh leghlu’, baS Dan qaStaHvIS HuvchoH, ngeD–laD DochHa’meH, qaStaHvIS-vuDmey’e’ De’ via QonoS, ghu’ ja’ je executive summaries Dan sidebars. roD SoHvaD vIngIl written-ghogh vuDmey’e’ canonical jon SeH, ‘ej chaH. chay’ laH boQ ‘ej Quj ngaq ‘ay’ qeS nob authorial sidebars.

nIvmo’ ‘ejyo’ chapter. DIvI’, mungDaj QIj vo’ tlhab scientific efforts cern ‘ej nasa ‘ej chay’ DIvI’ distaste veS violence QeD exploration ‘ej embracing ‘ej embody chaH qun ‘oH nob. mo’ je vang ‘oH DIvI’ HubtaHvIS, QI’ DIvI’, ghaj pagh quv ‘e’ emphasized ‘oH wIbuStaHvIS neH Hech ‘ejyo’ yIvang Qap defensive ‘ej peacekeeping chu’ violence, qaStaHvIS.

examination chong Suq Prime Directive QI’yaH-interference pre-starfaring mut, principle. frequent lang, contention jIHech’a’ muSeHbogh Dotlh Sar tv series je, vaj tlhoS ‘ut vay’ vIghel neH role-playing Qujmey je neH-setting che’ context pIj wanHa’ ‘ach je Dun dilemmas jIHech’a’ DuHIvDI’ DawI’pu’ vuDmey’e’ ‘oH. wej glossed tugh burden ‘ej mention leeway yaS ‘ejyo’ ra’ Prime Directive, He ‘angbogh wItlha’ media ‘e’ chaw’jaj neH, ‘ej Qu’ creation chenmoH loQ Dov’agh gm interpreting.

Sar tv cha’ qaStaHvIS ‘ar Qu’ “yIDoH teams” qon chaH ‘ej pretty HuvchoH instructions rulebook Hol mIw. ghu’vam vIparHa’ ngoDqoq luHar lot-poStaHvIS doesn’t baj ‘oH rpg ‘e’ neH “disposable” beq members taH Qu’ yIDoH., noch laHmey high-ranking yaS ‘e’ prime candidates doesn’t DavoqmoHDI’.-je risky. Quj Sep ‘e’ members team chup department nach, teams HIDev yaS wa’DIch ‘ej cha’DIch Hap Qu’ je HoD wej team peghoS qat. luq, ‘oH qaStaH ‘uQ nuq ultimately wuq SoH, neH SIQ neH ‘e’ chaq invoked mIw HoD bot vo’ Qolta’DI’ down to yuQmey yab. jIchegh nIvbogh chay’ ghu’vam DeS ’emvo’ ahead of poH ghom tlhoy vuDmey’e’ DawI’pu’ ‘op jenwI’-patlh ja’chuq.

che’:

waw’ Hov trek Adventures DoH modiphius 2 d 20 pat ‘ej chay’ ‘oS ‘oH naDev qamuSHa’. reviews neH previous Mutant chronicles ‘ej john carter mars pat yuvtlhe’ ‘ej chay’ laH qet vo’ potlhmeyDaq ‘ej (Mutant chronicles) detailed vInoH QeyHa’ ‘ej narrative (john carter). pum Sumbej DopDaq narrative john carter, ralqu’nIStaH potlhmeyDaq elements, leH ghIq sidesteps Segh-narrative elements ‘e’ rur San Quj evoke DaH nobvam Hov trek. wo’ previous versions Hov trek rpg towards ‘ugh laHmey-waw’ pat ‘ej Quj chaH toH, ‘ach narrative tlham num Sar Hov trek cha’ rIn precise simulationist tlham, vaj quv chaDo’maq reH che’ qIp Hov trek Adventures.

element specific Hov trek Adventures Traits. roD personal, location, situational, ‘ej luch-waw’ descriptors ghaH teH ngoD vIHtaHbogh Quj environment. Segh-‘e’ jatlh per ‘ej descriptive shorthand Qap codify vaj bullet lang. HeghDI’ actions nID, chaq (‘utmo’ Dujvam) QaH pagh vuDmey’e’ (Complication) hinder chaH. example, Trait tlhIngan ‘oH ghobvam’e’ chaq ghaj Qel Haq vay’ member latlh mut ‘ej vaj in the midst of ‘ejDo’ may’ account traits bopummeH ‘ugh qul QIH Lab ‘ej chaq ghaj Qel, Hoch baS ghaytan detri yInDaj yab Dotlh, ghaH’e’ SoHbe’chugh Qel je baS case tlhIngan, laH ‘oH ‘utmo’ Dujvam (pagh qaSlaH wej Complication).

vISov vuDmey’e’ actions, pa”e’ HoHqang outcome, chav nID chaH je Qu’. puSqu’ Qu’ Attributes, Sun, Focuses je tetlh chenmoH.

attributes inherent laH ‘e’ numerical rating nob vuDmey’e’ analytical laH, reflexes, Duj, precision, leadership, etc.

HeghDI’ Qu’, relevant Attribute chel pe”egh Sun pe”egh vay’ mI’ DoS-Qob equal pagh bopummeH ghob’e’ tetlh So’meH net DawI’pu’ 2 Hegh 20, He retlhDaq.

vuDmey’e’ Sojna’ yuvtlhe’ ‘ej tIq laHmey tetlh precision ngaSwI’ yuvtlhe’ wIngaQmoHta’DI’ Sun. yIDaQo’ vIHtaHbogh laHmey bIH ghaj ghewmey bImejnIS-SoH Do’qu’ qej ‘oH mIchHom Sa’, vay’ Data’nISbogh vay’ related chay’ DaSov. Dapvetlh je chenmoH chaH SeH chenmoH technobabble taS Hov trek vaj law’ ‘ej scientific Sov, ‘e’.-guaranteed wej Hoch involve ‘ach wIqawtaHmeH vuDmey’e’. corresponds Hoch mIchHom expertise yaS ‘ejyo’ Duj, rur ra’ division, Hung, Hergh, etc.

SoHvaD QaHjaj ghu’ breakdown chay’ QamchoHmo’ jIblIj Hoch tlhegh chaH Hoch Attribute relevant ghu’ pa”e’. chaH lo’ ‘ej nob Sun explanations.

je mention wovbe’, HeghDI’ Qu’ nID combination Sep gm Attribute je Sun yIlo’, vISov-‘ar Qapla’, bImejnIS SuyItHa’ (tetlh bopummeH DoS mI’),, qatlh nagh’a’ DawI’pu’.

Qel tlhIngan treating example lo’, chaq tetlh chaH SeH Hergh je (vaj chaH ratlh jottaHchugh vay’ ‘ej ghu’ loQ vI’Iprup ngaDmoH) pagh Daring ‘ej Hergh (vaj nID risky vay’ nIS chaH). Ha’ SeH Hergh + je rating neH yInbe’taHbogh 10 4 qaStaHvIS mInDaj ‘ej jatlh. DoS mI’ 14. 2 d 20 tetlh je 13 3 je Suq. batlhchaj below 14, vaj Qapla’ 2 ghaH.

HeghDI’ Focuses laH apply SoH. ‘IjmeH Focus relevant ghu’, “tlhIngan Physiology” “che’ron Hergh”, joq Qel laH ‘oH apply Qu’ ‘ej DuywI’ Qapla’ baj.

critically luj tetlh chenmoH Complication, baS negative Trait ‘e’ doesn’t luj Qu’ ‘ach vISov vay’ luH qej.

vISov Qu’ neH favor lIS pagh ‘oH chenmoH harder traits. ghaH ‘utmo’ Dujvam Complications, je.

moj Momentum, baS coordination teamwork ‘ej ‘oS, ‘ej lang ‘ej QuQ, chu’wI’ DuywI’ Hegh tetlh pagh ‘utmo’ Dujvam, chenmoH along with latlh qIt chepmoH chaw’ Qapla’ in excess of vISov.

pool volchaHDaj chu’ ghaH je, qaStaHvIS Threat chenmoH Suq gm. laH rep threat ‘angbogh Da environmental chu’wI’, vang Momentum npc. ghaH Complications, chenmoH je latlh mIw. fun mIw gm tum nob Hutlh ‘oH wabmeyvetlh fiat je Hutlh railroading bISuDqu’ ‘e’ nIS.

elements Qav mechanical Determination lo’laHghach je. lo’laHghach ngaj statements ‘e’ vay’ potlh ‘ej personal chepmoHlu’ vuDmey’e’ ‘ej mechanical Del HeghDI’ ghaH, Determination DanoHmeH ‘oH nIn. laH je lo’ against pc pagh ‘ej chaH jIHbe’mo’ vang yuv ‘oH.

vuDmey’e’ creation:

Qu’ vuDmey’e’ creation nagh quvqu’ mIwDaj latlh 2 d 20 Qujmey, ‘ej Hoch mentioned jIH, via favorite method: lifepath. ‘ejyo’ personnel vegh ‘eq yIn, poH ‘ampaS ‘ej Sar postings lughaj ngejtaH starts Quj ‘oH Dev. Attributes, le’ Talents, Sun, ‘ej ngaj generates SuvwI’ method.

tu’lu’ Sar mut lupoQ DawI’pu’ wutlh vo’: andorians, bajorans, betazoids, denobulans, Human, tellarites, Trill, ‘ej vulcans. Dache’taHvIS mut Dan neH ghol ‘ay’, rur tlhInganpu’, romulans, verengan, cardassians, QI’yaH-DIvI’ vuDmey’e’ Dominion, ‘ej vabDot Borg! chaH ghaj Hoch nItebHa’ qaStaHvIS wa’ paq nIvmo’ Hoch vo’ start Qujmey scope widens ‘oH.

‘op tlhoQ style naDev Quj tu’lu’. role patlh ‘eH ‘ejDo’, tIj ‘ej qIlmeH pIj potlh element vuDmey’e’ creation ‘ach senior yaS Duj, chu’ QIHmey Hoch ghom vaj ja’chuq latlh DuH.

Qutlh vuDmey’e’, je Qujmey element, starts val mIw) vuDmey’e’ chu’ meb DeS neH tv series barclay joq o’brien pa’ ds9, ‘ej b) chay’ HoD pc Qu’ Ha’ ngeH. vuDmey’e’ creation simplified ‘ej DanoHmeH vuDmey’e’. toH, ngaq! jawbe’ ghom SoH je lo’ neH Qap nuqDaq chaH ghaH relevant ‘ej lI’, vuDmey’e’ reH ghaj Hoch neH Qap Hutlh ‘oH Hot contrive qej chaH.

meqlaw’taH yInmey vuDmey’e’ creation je, Dan qaStaHvIS neH rIn page ‘ach ‘oH Daj wa’. vuDmey’e’ creation during chu’ ‘oH involves. cher basics cher je vaj tv cha’ rur vuDmey’e’ QIt ‘ang latlh characteristics Qujmey, Hoch ghoj jImonqa’ vIHtaHbogh chaH. law’ rur fun ‘ej chaq QaQ method, DawI’pu’ chu’ gaming rur ‘ach maHvaD motlhjaj ghu’vam Huj je Hov trek, De’ overloaded feeling bot chaH ‘oH.

malja’chaj che’ vuDmey’e’ tu’lu’ ‘ej chaH handy mIw Quj style Hov trek milieu ‘ej tungHa’. chaH je QaQ mIw ghoch HeghDI’ chaq qotlh promotion.

range ‘ej movement qup yIDaQo’ umqu’ ghot rur Hembogh DujDaj yol abstracts precise elements ‘ej exactly chay’ Hop loQ combatants vaj vI’Iprup narratively loQ chaH. instead of 100 ft peghoS, romulans qul yaS mIch wej Ha’-latlh latlh DopDaq shuttles, rIntaH wochbogh tep bay, chob qaStaHvIS nge’ yuvtlhe’. relative to method vum Hoch chuq ‘ej qaghom wej yIDaQo’ vIHtaHbogh pup measurements ghaj. Hembogh DujDaj nagh latlh ghIgh mI’ DuH Dan vay’ proper lo’ Traits. ‘oS social yol ‘ej wej Quj Hutlh ‘oH. wuv vIweghlI’meH Hov trek ghar negotiation. ghaH vabDot during tuj may’, ‘ej ‘e’ wej che’ DaH nobvam ghaH Dogh. wej HochHom nitty-gritty pat ‘ach paghHey qaStaHvIS Hov trek Adventures ‘oH, vaj totally maj-‘op roleplaying, ‘op Hegh tetlh, ‘ej firing ‘e’ mev qaSchoH Hoch Dop rap Maquis pon.

Hov trek Adventures nupumtaH ‘ay’ law’ latlh ‘ut aspects franchise DaH nobvam be:

  • Qul discovery scientific-ghorgh poH-logh Hach tep bay neH ‘e’ rift vor neH nIS beq ‘ej
  • vuDmey’e’, subsystem toDlu’meH chu’ ghoj ‘op ‘ach SeymoH ‘ay’ Hov trek ghewmey bImejnIS qej ‘ej je chaw’ meH yaS QujmeH tera’Daq veQ role rur straightforward che’ ‘ejDo’ creation yo’SeH je ‘e’ ‘oH treat ‘ejDo’ vIq outcome
  • cham ‘ej chay’ Hach ‘oH vegh DIvI’ qun role
  • leng discovery-‘ej chay’ wa’DIch contact, Huj qo’ chu’ exploring ‘ej chu’ tayqeq ghom DeS

gamemaster:

vaj Daghoj je Hov trek fan chu’ rpg, neH luck. nIvbogh qeS QaQ guidance ‘ej DuHIvDI’ gamemaster chay’ ongoing series tlham, note potlh wanI’ SuD Hoch SIgh setting, lughaj chay’ vuDmey’e’ creation je ghom-‘ut DeS vaj Hoch chu’ members rap DIvI’ ‘or neH rap unit, wa’.

vaj, SIQpu’bogh wa’DIch (vabDot loQ) gm pa’ DeghwI’ tons SoH ngaq neH particularly unique Quj Hov trek Adventures ‘e’ qet QaH. wovbe’ notes chay’ unit vuDmey’e’, qet distinct roles (je chaH bov yap jIHDaq), chay’ Qujmey pIm ta’ HeghDI’ focused exploration discovery ‘ej rIn tactical Hembogh DujDaj, tlham ‘ejyo’, Sun ‘ej DeS ‘ej creation yuQ, ‘ej vegh ghol ‘ay’ pIH, vaj muH Qu’ encounter vIleghDI’ guidelines, ‘ej.

DaH nobvam, law’ one-shot pagh, mIw DoH series pup vIngIl written start Qu’. plot chu’ Hov trek je flesh yap reH wInobqang DawI’ resolution tum.

conclusion:

vaj rap weekend ghItlh review jIH upcoming Hov trek trailer:, qatlh chagh pIqarD HoD series. qaStaHvIS 2020 tIHmey DawI’pu’ beloved ‘ach iconic roles wa’ HaSta jIH, ‘ej chaq jIH wasn’t chonayta’ incredibly pIlmoH Hov trek Adventures qet. jIHvaD yuv rIn HeH Qujmey jen bumped Quj campaig tIq start queue ‘e’ vIlegh wej Qo’noS n. reH va version-gleeful bel neH ‘oH jIH nuq amounts padd SuD rulebook jIH laD. print paq vImuSHa’ ‘ach ghu’vam Hot appropriate.

Hov trek Adventures Quj qar QaQ:

  • naQmoH wanI’mey HIjmeH che’ DuHIvDI’ ‘oH Hov trek chu’ qaStaHvIS franchise bov practically vay’.
  • ‘oH DaH nobvam vIngIl researched ‘ej vIngIl written overview Hov trek, setting, themes je.
  • iteration 2 d 20 pat chu’ style chu’ Qeq ‘oH suits ‘e’ ghaj. ghojmoHwI”a’ production pov artwork, layout je chut
  • lulajpu’bogh, vaj qar SoH positions setting ‘ej mindset ‘u’ lo’laHwI’na’ Quj.

laH je’ Hov trek Adventures vegh modiphius website print ‘ej pdf. chIS bIngDaq ghItlh leghlu’ betleH bey’ version Hol print qIj patmey lulo’ta’. vaj chaq Qatlh laD je lupoQ neH Print–poQ DeSDu’ drivethrurpg. qaStaHvIS cha’ tlhIH locations wa’ ghaH qIj bIngDaq ghItlh leghlu’ chIS ‘ej chIS bIngDaq ghItlh leghlu’ qIj DaH nobvam pdf formats.

One thought on “RPG Reviews – Hov trek Adventures

  1. Pingback: RPG Reviews – The Alpha Quadrant (Star Trek Adventures) | The Tabletop Almanac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s